Financijski leasing

 • Osnovni cilj financijskog leasinga je uzimanje objekta leasinga u najam sa svrhom stjecanja vlasništva.
 • Nakon isteka ugovorenog roka objekt leasinga se prenosi u vlasništvo primatelja leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

 • Objekt leasinga se evidentira u sklopu dugotrajne imovine primatelja leasinga
 • Primatelj leasinga iskazuje trošak amortizacije u svojim poslovnim knjigama

za fizičke osobe

 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe, popunjen i potpisan od strane podnositelja zahtjeva i poslodavca
 • Ovjerene isplatne liste za protekla tri mjeseca
 • Preslika osobne iskaznice

za pravne osobe

 • Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
 • Profil poslovanja društva
 • BON 2 (SOL 2), ne stariji od 15 dana (na uvid u originalu)
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
 • Godišnji financijski izvještaj GFI -POD za protekle dvije godine
 • Revizorska izvješća za protekle dvije godine za trgovačka društva koja podliježu obvezi revizije financijskih izvještaja
 • Prijava poreza na dobit za protekle dvije godine
 • Aktualni periodički statistički izvještaj
 • Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
 • Izvadak iz registra stvarnih vlasnika
 • Preslika aktualnog osnivačkog akta pravne osobe
 • Preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka (KONTAKTIRANJE)

za obrtnike/slobodna zanimanja/OPG

 • Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike
 • BON 2 (SOL 2) na uvid u originalu ili 6-mjesečni izvod po glavnom računu poslovne banke
 • Prijava poreza na dohodak s potvrdom primitka Porezne uprave za protekle dvije godine (uključujući Pregled primitaka i izdataka, te Popis dugotrajne imovine)
 • Za paušalni obrt: obrazac PO-SD s važećim rješenjem o utvrđenom godišnjem paušalnom porezu na dohodak
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
 • Rješenje o upisu u nadležni registar (obrtnici, samostalne djelatnosti i poljoprivrednici)
 • Za OPG: potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta / nositelja samostalne djelatnosti/obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka (KONTAKTIRANJE)

Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

 • U slučajevima kada je predmet leasinga vozilo, obvezno je sklapanje police kasko osiguranja na način da je BKS - leasing Croatia d.o.o. osiguranik a primatelj leasinga ugovaratelj osiguranja.
 • U slučajevima u kojima je objekt leasinga oprema obvezno je osigurati predmet leasinga od loma, krađe i požara, pri čemu se polica osiguranja sklapa na način da je davatelj leasinga osiguranik ili se polica vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove police osiguranja snosi primatelj leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

Transakcijski računi

Brzo i jednostavno otvaranje multivalutarnog poslovnog računa.

Dugoročno financiranje

Financiranje investicijskih projekata i trajnih obrtnih sredstava.

Depoziti

Depoziti poslovnih subjekata