Korporativno upravljanje

Izjava o sukladnosti:

BKS Bank predana je Austrijskom kodeksu korporativnog upravljanja. Austrijski kodeks korporativnog upravljanja utvrđuje načela dobrog korporativnog upravljanja, a investitori ga  smatraju važnim vodičem.