Financijski leasing

 • Osnovni cilj financijskog leasinga je uzimanje objekta leasinga u najam sa svrhom stjecanja vlasništva.
 • Nakon isteka ugovorenog roka objekt leasinga se prenosi u vlasništvo primatelja leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

 • Objekt leasinga se evidentira u sklopu dugotrajne imovine primatelja leasinga
 • Primatelj leasinga iskazuje trošak amortizacije u svojim poslovnim knjigama

za fizičke osobe

 • zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe, popunjen i potpisan od strane podnositelja zahtjeva i poslodavca
 • popunjena i ovjerena Suglasnost o zapljeni plaće
 • preslika osobne iskaznice
 • isplatne liste za prethodna tri mjeseca

za pravne osobe

 • BON 1 i BON 2 (SOL 2), ne stariji od 15 dana u originalu
 • potpisni karton
 • godišnji financijski izvještaj GFI -POD za zadnje dvije godine
 • prijava poreza na dobit
 • aktualni periodički statistički izvještaj
 • izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
 • profil poslovanja društva
 • popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
 • popunjen obrazac s podacima o stvarnim vlasnicima
 • upitnik za klijente pravne osobe
 • za trgovačka društva koja podliježu obvezi revizije financijskih izvješća potrebno je dostaviti Revizorska izvješća
 • preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje
 • izvadak iz registra stvarnih vlasnika
 • preslika osnivačkog akta pravne osobe

za obrtnike/slobodna zanimanja

 • BON 2 (SOL 2) na uvid u originalu ili 6-mjesečni izvod po glavnom računu poslovne banke
 • potvrda uplate poreza
 • rješenje o osnivanju obrta, originalna verzija na uvid
 • preslika osobne iskaznice vlasnika obrta
 • rješenje porezne uprave o porezu na dohodak/dobit za prethodne dvije godine
 • pregled primitaka i izdataka za zadnje dvije godine (knjiga primitaka i izdataka)
 • popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike

Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

 • U slučajevima kada je predmet leasinga vozilo, obvezno je sklapanje police kasko osiguranja na način da je BKS - leasing Croatia d.o.o. osiguranik a primatelj leasinga ugovaratelj osiguranja.
 • Ukoliko se radi o opremi kao predmetu leasinga, obvezno je osigurati predmet leasinga od loma, krađe i požara.
 • Pri tome se polica osiguranja sklapa na način da je davatelj leasinga ili osiguranik ili se polica vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove police osiguranja snosi primatelj leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

Transakcijski računi

Brzo i jednostavno otvaranje multivalutarnog poslovnog računa.

Dugoročno financiranje

Financiranje investicijskih projekata i trajnih obrtnih sredstava.

Depoziti

Depoziti poslovnih subjekata