Poziv za prikupljanje ponuda

27.03.2024

BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, zajedno sa BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka (Grad Rijeka), OIB: 02138784111, sjedište osnivača: St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija (dalje u tekstu: Prodavatelj), objavljuje ovaj poziv na prikupljanje ponuda za otkup potraživanja od Dužnika.

BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, zajedno sa BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka (Grad Rijeka), OIB: 02138784111, sjedište osnivača: St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija  (dalje u tekstu: Prodavatelj), objavljuje ovaj poziv na prikupljanje ponuda za otkup potraživanja od Dužnika.

Predmet prodaje:

Prodavatelj namjerava prodati sva potraživanja koja ima prema Dužnicima, uključujući pripadajuće kamate i sva sporedna prava koja se odnose na ta potraživanja u iznosu koji je prikazan u slijedećoj tablici (u daljnjem tekstu Potraživanja):
NAZIV DUŽNIKA POTRAŽIVANJA
Dalje u tekstu: Dužnici 1.300.335,03 EUR Navedena Potraživanja su osigurana zasnovanim založnim pravom (hipotekom) na nekretninama u vlasništvu Dužnika i trećih osoba, te operativnim instrumentima osiguranja, o čemu sve detalje Ponuditelji mogu dobiti nakon potpisivanja Ugovora o povjerljivosti.

Postupak prodaje Potraživanja

Postupak prodaje Potraživanja će biti vođen i u cijelosti moderiran od strane Prodavatelja, pri čemu je poziv na davanje ponuda upućen svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje imaju interes dati ponudu za gore navedena Potraživanja, sukladno uvjetima prezentiranim u nastavku ovog Poziva.

Uvjeti i rok za prikupljanje ponuda:

Ponuditelji dostavljaju Ponude za otkup Potraživanja preporučenom poštom ili izravnom dostavom u zatvorenoj kuverti na adresu Podružnice Prodavatelja, BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka (Grad Rijeka) N/R Osobama ovlaštenim za zastupanje Osnivača, s naznakom: NE OTVARATI, uz obavezu ispisa podataka o ponuditelju i adrese istog na poleđini kuverte.  

Rok za zaprimanje ponuda je 04.04.2024. godine do 12.00 sati. Ponuda se smatra pravovremenom ako do navedenog datuma i sata bude zaprimljena kod Prodavatelja. Nepravovremene ponude bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene će biti vraćene ponuditelju. 

Kupoprodaja Potraživanja

Svi zainteresirani ponuditelji koji u predviđenom roku dostave ponude za kupnju Potraživanja sukladno uvjetima koji su određeni u ovom Pozivu, mogu na uvid dobiti cjelokupnu dokumentaciju koja je dokaz potraživanja čiju prodaju Prodavatelj objavljuje i nacrt Ugovora o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine, na koji Ugovor mogu najkasnije do dana predviđenog za otvaranje ponuda dati svoje primjedbe i komentare.

Ponudi se mora priložiti dokaz (kopija uplate) o izvršenoj uplati naknadi za trošak Banke za pripremu dokumentacije u visini od 663,61 EUR na IBAN BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  - HR57 2488 0011 0111 1111 6, model: 00, uz poziv na broj 604 – OIB uplatitelja. 

Sadržaj obvezujuće ponude

Prodavatelj će uzimati u obzir samo izričito obvezujuće ponude, pri čemu će se izbor ponuda provoditi po principu: najviše bezuvjetne ponuđene cijene za otkup cjelokupnih Potraživanja, pri čemu Prodavatelj ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu sredstava osiguranja.

Svaka ponuda također mora obavezno sadržavati:
 
  1. ime i prezime, odnosno, tvrtku ponuditelja, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe, te OIB;
  2. Ovlaštenu/kontakt osobu ponuditelja, kao i podatke o istom;
  3. Prezentaciju ponuditelja
  4. Izjavu glede veza između ponuditelja i Dužnika, pri čemu ponuditelj naznačuje ima li udjela ili drugih interesa u Dužnicima, kao i bilo kakvih drugih veza sa vlasnicima/članovima društva Dužnika, članovima Uprave Dužnika; Izjavu o postojećim i/ili potencijalnim dugovima ponuditelja prema Prodavatelju; Izjavu kojom se potvrđuje da ponuditelj raspolaže svim internim i drugim dozvolama/odobrenjima za podnošenje obvezujuće ponude; Informacije o stvarnom/krajnjem vlasniku ponuditelja i Izjavu o tome da ponuditelj djeluje u svoje ime i za svoj račun;
  5. Opis okolnosti glede financiranja otkupa Potraživanja uz dokaz o tome da  potencijalni kupac raspolaže adekvatnim financijskim sredstvima za realizaciju ponude (primjerice: ispis računa kupca, Pismo namjere banke ili drugi dokazi na zahtjev Banke ); 
  6. Ponudi se mora priložiti dokaz (kopija uplate) o izvršenoj uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u visini od 20.000,00 EUR na IBAN BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  - HR57 2488 0011 0111 1111 6, model: 00, uz poziv na broj 604 – OIB uplatitelja. U slučaju prihvata ponude od strane Prodavatelja,  iznos uplaćene jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu. 
  7. Izjavu kojom se obvezuje potpisati Ugovor o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine u roku ne kraćem od 30 (trideset)  dana od dana otvaranja ponuda (ukoliko bude na isto pozvan od strane Prodavatelja), te u cijelosti uplatiti ostatak ponuđene kupoprodajne cijene u roku navedenom u Ugovoru o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine.   

Ukoliko je ponuditelj strana pravna osoba, isti je dužan priložiti i ovjereni i na hrvatski jezik prevedeni izvod iz sudskog registra za tu pravnu osobu, koji u trenutku predavanja nije stariji od 30 (trideset) dana.

Zainteresirani ponuditelji će dobiti na uvid dokumentaciju iz koje je razvidna visina potraživanja i instrumenti osiguranja, nakon što to zatraže od Banke i potpišu Ugovor o povjerljivosti.

Postupak nakon prikupljanja ponuda

Otvaranje ponuda bit će 05.04.2024. godine u 13.00 sati, u prostorijama Podružnice Prodavatelja, na adresi Mljekarski trg 3, Rijeka (Grad Rijeka). 

Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda ukoliko sadržaj pristiglih ponuda nije zadovoljavajući iz bilo kojeg aspekta. Prodavatelj nije u obvezi ni sa kime zaključiti Ugovor o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine. 

Osnovni kriterij za odabir najboljeg ponuditelja je visina kupoprodajne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja daju jednaku ponudu za Potraživanja, tada će se sa svakim od njih voditi individualni razgovori, te će se odluka donijeti po slobodnoj procjeni Prodavatelja.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplata jamčevine za ozbiljnost ponude biti će vraćena u roku od 8 (osam)  dana od dana donošenja odluke (bez kamata).

Prodavatelj će imati pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da odabrani ponuditelj ne pristupi zaključenju Ugovora o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine u roku  navedenom u ovom oglasu i u slučaju da kupac, nakon zaključenja Ugovora o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine ne isplati kupoprodajnu cijenu za Potraživanja u ugovorenom roku, pri čemu Prodavatelj ima pravo i raskinuti takav ugovor o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine.

Ukoliko kupac ispuni svoje obaveze plaćanja prema dinamici utvrđenoj u ovom oglasu, odnosno u Ugovoru o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine, tada će se iznos jamčevine uračunati u kupoprodajnu cijenu za Potraživanja.

Kupac će također biti u obvezi podmiriti sve poreze i troškove vezane uz prijenos Potraživanja, s tim da se prijenos vrši na način koji će biti ugovoren s najpovoljnijim ponuđačem te s time da će plaćanje u roku biti bitan element Ugovora o prodaji Potraživanja.

Ugovor o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine će biti sastavljen na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku i s takvim sadržajem koji će omogućiti strankama njegovo izvršenje bez odgode.

Ostali uvjeti javnog poziva

Svaki zainteresirani ponuditelj sudjeluje u procesu prodaje Potraživanja temeljem ovog javnog poziva o vlastitom trošku, neovisno o ishodu samog procesa.

Prodavatelj ima pravo izmijeniti uvjete ovog natječaja, kao i odustati od istog u svakom trenutku, pri čemu nije dužan davati obrazloženje niti je odgovoran ponuditeljima za eventualno nastale troškove u ovom procesu.

Dodatne informacije:

Potencijalni ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije na tel. 385 (0)51 353-559, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati CET.

Primjena prava i nadležnost:

Za ovaj oglas, postupke vezane za prikupljanje ponuda, Ugovor o prodaji i prijenosu (naplatnom ustupu) tražbine mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvih sporova, nadležan je stvarno Nadležan sud u Rijeci, Hrvatska.