Objavitelj imovine

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga i otvaranje računa za plaćanje građana_0123.pdf