Stambene zgrade

BKS Banka na području Primorsko-goranske županije ima dominantnu ulogu među financijskim institucijama prema broju otvorenih računa sredstava zajedničke pričuve stambenih zgrada.

Banka ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji s nekoliko upravitelja na području grada Rijeke. Do danas je u Banci svoje račune za uplatu sredstava zajedničke pričuve otvorilo više od 1.800 stambenih zgrada.

Za otvaranje računa potrebno je priložiti Međuvlasnički ugovor u kojem mora biti navedena suglasnost 51% stanara (prema vlasništvu korisne površine) za odabir ovlaštenog predstavnika suvlasnika. Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi suvlasnika. Ukoliko stanari za upravljanje zgradom sklope ugovor s nekim od upravitelja stambenih zgrada s kojima Banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji tada je potrebno priložiti i Ugovor o upravljanju.

 

Suvlasnici stambenih zgrada koje imaju račune otvorene u BKS Banci, imaju mogućnost plaćanja mjesečnih računa za zajedničku pričuvu na šalteru Banke ili putem BKS Bank-online-a bez provizije.

 

Na poslovanje s računima stambenih zgrada primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Tarifa za usluge Banke u poslovanju s pravnim osobama i  Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe.

Banka suvlasnicima stambenih zgrada nudi razne mogućnosti financiranja putem kratkoročnih ili dugoročnih kredita za popravke i poboljšice stambenih zgrada kao što su obnove i popravci krovišta, fasada, dotrajalih instalacija i sl. Mogućnost kreditiranja do sada je na području grada Rijeke iskoristilo više od 500 stambenih zgrada.

 

Krediti se odobravaju uz  povoljne kamatne stope, s rokom povrata do 10 godina. Svi krediti su namjenski, minimalni iznos kredita je 21.000 kuna, a  Banka omogućuje i prijevremeno zatvaranje kredita kao i djelomičnu otplatu čime se smanjuju mjesečni anuiteti.

 • Potrebna dokumentacija

  Upravitelj SZ dostavlja Banci zahtjev za kreditiranje SZ uz popratnu dokumentaciju koju čine:

  1. ispis zadužene i naplaćene pričuve za period prethodna 3-6 mjeseci (ispis pričuve)
  2. pregled vlasništva stambenih/ poslovnih prostora u SZ
  3. bilancu SZ – pregled mjesečnih troškova SZ (trošak osiguranja, trošak naknade Upravitelju, trošak naknade ovlaštenom predstavniku i dr.)
  4. Jedan od osnovnih kriterija prilikom donošenja odluke o kreditiranju SZ je naplativost pričuve.
 • Naplativost pričuve

  Ukoliko je postotak naplate pričuve veći od 80% ukupnog mjesečnog zaduženja pričuve
  (izračun po formuli: naplaćenja pričuva/ zadužena pričuva x 100 ≥ 80 %)

  i trenutni iznos pričuve je dostatan za podmirenje traženog iznosa kredita, Banka može od Upravitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju (kopije osobnih iskaznica, ugovor s izvođačem i mjenice) i pristupiti kreditnoj obradi.

  Ukoliko je naplata pričuve < 80 %, a pričuva je dostatna za podmirenje traženog iznosa kredita, suvlasnici su obavezni povećati naplativost iste, te će o tome, po isteku najmanje 2 mjeseca Upravitelj izvijestiti Banku dostavom novog ispisa pričuve.

 • Instrumenti osiguranja kredita

  Kao instrument osiguranja naplate Kredita svaki suvlasnik potpisuje po jednu bjanko mjenicu s naznakom „bez protesta“.
 • Potpis Ugovora o kreditu

  Da bi Ugovor o kreditu stupio na snagu, nužno je da ga potpišu suvlasnici koji raspolažu sa najmanje 70%, odnosno 80% korisne površine posebnih dijelova zgrade (postotak potpisnika proizlazi iz pojedinačnih Ugovora o poslovnoj suradnji Banke i Upravitelja).


  Ugovor o kreditu potpisuje se i ovjerava kod Javnog bilježnika. Mjenice se prilažu uz Ugovor o kreditu i potpisuju od strane svakog pojedinog suvlasnika.

 • Načini i rokovi korištenja kredita

  Kredit se koristiti na način da se iznos kredita uplaćuje u korist transakcijskog računa izvođača radova, temeljem pismenog/ ih naloga potpisanog/ ih od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika Zgrade i Upravitelja koji je/ su Banci ostavljen/ i najkasnije 1 (jedan) radni dan prije isplate kreditnih sredstava. Nalogu za plaćanje Banci treba priložiti dokaze o namjenskom korištenju sredstava.

  U iznimnim situacijama, kada sredstva kredita nisu iskorištena za vrijeme roka korištenja (uobičajeno 6 mjeseci), Banka može, na zahtjev Upravitelja:

  1. produžiti rok korištenja kredita (tada se sklapa dodatak ugovoru o kreditu kojeg potpisuju predstavnik Upravitelja, ovlašteni predstavnik suvlasnika SZ i ovlaštene osobe Banke)
  2. neiskorištena sredstva kredita isplatiti na račun zajedničke pričuve SZ otvoren u Banci. Namjensko trošenje tih sredstava Upravitelj je dužan dokumentirati Banci na isti način kao i kod povlačenja sredstava iz kredita.

BKS Banka omogućuje suvlasnicima stambenih zgrada i oročavanje suviška sredstava zajedničke pričuve uz atraktivnu kamatnu stopu s mogućnošću prijevremenog razročavanja i/ili automatskog produljenja razdoblja oročavanja.

 

U slučaju ranijeg prekida oročenja na oročeni iznos sredstava primjenjuje se kamatna stopa utvrđena Odlukom o visini kamatnih stopa Banke za ostvareno razdoblje oročavanja, računajući od datuma oročavanja, odnosno od datuma zadnjeg produženja, do datuma prekida oročenja.

 

Minimalni iznos oročenja iznosi 10.000,00 kn. Sredstva je moguće oročiti u kunama.

 • Uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata
 • Krediti suvlasnicima stambenih zgrada uz promjenjivu kts uz valutnu klauzulu u EUR
 • Krediti suvlasnicima stambenih zgrada uz promjenjivu kamatnu stopu u HRK
 • Krediti suvlasnicima stambenih zgrada uz fiksnu kamatnu stopu za prve dvije godine otplate u HRK
 • Uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata u primjeni od 01.05.2019.

Radno vrijeme za ovlaštene predstavnike suvlasnika stambenih zgrada:

Od ponedjeljka do petka: 08:00 - 13:00
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!